Bản Quyền

THÔNG BÁO DCMA VỀ VI PHẠM BẢN QUYỀN

 

Theo Đạo luật Bản quyền Kĩ thuật số Thiên niên kỷ năm 1998 (có thể xem nội dung trên trang web của Văn Phòng Bản quyền Hoa Kỳ tại địa chỉ http://lcweb.loc.gov/copyright/).

 

Drivers.com.vn sẽ nhanh chóng phản hồi những khiếu nại về vi phạm bản quyền được báo cáo tới đại diện bản quyền của Drivers.com.vn được nêu dưới đây.

 

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền để hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền hoặc có đặc quyền về bản quyền, và tin rằng sản phẩm của bạn đã bị sao chép theo cách cấu thành hành vi vi phạm bản quyền, vui lòng gửi thông báo vi phạm bản quyền tới Drivers.com.vn bằng cách cung cấp cho đại diện bản quyền của Drivers.com.vn được nêu dưới đây những thông tin sau:


  Thứ nhất, đề nghị cung cấp cho chúng tôi chữ ký thực hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu của bản quyền bị cố ý vi phạm.

  Thứ hai, bản mô tả sản phẩm đã được đăng ký bản quyền được khiếu nại là đã bị vi phạm, hoặc nhiều sản phẩm đã được đăng ký bản quyền trên một trang trực tuyến bằng một thông báo chung, một danh sách liệt kê những sản phẩm đó trên trang web và gửi về cho chúng tôi.,Chúng tôi sẽ có trách nhiệm xác minh tính xác thực .

  Thứ ba, bản mô tả sản phẩm được khiếu nại là đã vi phạm hoặc là đối tượng của hành vi vi phạm và sẽ bị xóa bỏ hoặc không còn khả năng truy cập, cùng với đầy đủ thông tin cho phép Drivers.com.vn xác định sản phẩm đó 

  Thứ tư, Cung cấp cho chúng tôi Thông tin đầy đủ cho phép drivers.com.vn liên hệ với bên khiếu nại, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, và nếu có, địa chỉ email có thể liên hệ được với bên khiếu nại

Toàn bộ khiếu nại về vi phạm bản quyền ở trên hoặc liên quan đến trang web này có thể gửi tới đại diện bản quyền của drivers.com.vn theo địa chỉ sau email sau:

 

Email: driversvietnam@gmail.com
 
Trân trọng !